بخش رفع اشکال
برنامه رفع اشکال شما را در پيمودن چند مرحله به منظور تشخيص و رفع اشکال مسائل احتمالي راهنمايي خواهد کرد.با انتخاب بخش رفع اشکال مراحل را آغاز نمائيد.